Toeslagen & indexatie

Als de prijzen stijgen is de vraag:

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?

Het fonds kent een voorwaardelijke toeslagregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten in principe jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de gestegen kosten voor het levensonderhoud.

De mate van toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van het fonds.
Indien de financiële positie van het fonds als voldoende kan worden beschouwd, zal in beginsel volledige indexatie worden verleend.

Als de financiële positie van het fonds ontoereikend is, zal geen of slechts gedeeltelijke indexatie kunnen worden verleend. De indexatiekorting geldt in gelijke mate voor pensioenaanspraken (deelnemers en gewezen deelnemers) als pensioenrechten (gepensioneerden). De indexatiekorting kan bij een toereikende financiële positie in de toekomst alsnog worden toegekend (na-indexatie). Het percentage van na-indexatie is maximaal gelijk aan de som van de in het verleden niet toegekende aanpassingen aan de bezoldigingswijzigingen met een algemeen karakter.

Jaarlijks stelt het bestuur van het fonds vast of en in hoeverre de financiële positie van het fonds toereikend is om de in de vorige leden genoemde indexatie te financieren. Het bestuur van het fonds beslist vervolgens of en in hoeverre de hiervoor genoemde indexatie geheel of gedeeltelijk kan worden verleend. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit overrendementen. Er bestaat geen recht op toeslagen. Er wordt door het fonds geen reserve aangehouden om de toekomstige toeslagen te kunnen toekennen. Er wordt ook geen opslag op de premie gehanteerd voor de toeslagverlening.

Een besluit om in enig jaar een toeslag te verlenen, vormt geen garantie voor in toekomstige jaren te verlenen toeslagverlening. Ook een aaneengesloten toeslagverlening over een reeks van jaren houdt geen inperking in van de beleidsvrijheid die het bestuur van het fonds heeft.

Het bestuur van het fonds voert ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uit, die onder meer inzicht biedt in de mate waarin de voorwaardelijke toeslagverlening naar verwachting kan worden toegekend.